Årsmöte 12/3 kl 17

Styrelsen kallar till årsmöte för Folkets hus föreningen u.p.a 12/3 kl. 17
i källaren i Folkets Hus Sibbhult.

Medlemmar som deltager på årsmötet bjuds på bio efter mötet kl 19 då filmen La La Land visas.

 

 

 

Dagordning vid årsstämma 2017-03-12
 1. Årsstämmans öppnande
 2. Dagordningens godkännande
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justerare
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Har kallelse till stämman skett i behörig ordning
 8. Genomgång av verksamhetsberättelse för 2016
 9. Genomgång av årsredovisning för 2016
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 14. Verksamhetsplan för 2017
 15. Bestämmande av arvode till förtroendevalda
 16. Val av ordförande på 2 år
 17. Val av 2 st. ledamöter på 2 år
 18. Fyllnadsval av 1 st. ledamot på 1 år
 19. Val av 3 st. suppleanter på 1 år
 20. Val av 2 st. revisorer på 1 år
 21. Val av revisorssuppleant på 1 år
 22. Val av valberedning och sammankallande på 1 år
 23. Övriga frågor
 24. Avslutning