Årsmöte 28/5 2020

Årsmöte 28/5 2020

Alla andelsägare i Sibbhults Folkets Hus förening U.P.A. kallas härmed till årsmöte i Sibbhults Folkets Hus torsdagen den 28 maj kl. 18.00 i biosalen. Alla kan sitta med 

Dagordning 

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Dagordningens godkännande
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val sekreterare för stämman
 5. Val av två justerare
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Har kallelse till stämman skett i behörig ordning
 8. Genomgång av årsredovisning för 2019
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 13. Verksamhetsplan och budget för 2020
 14. Bestämmande av arvode till förtroendevalda
 15. Val av antal ledamöter i styrelsen
  Förslag: Styrelsen ska bestå av 5 st. ledamöter
 16. Val av 2 st. ledamöter på 2 år
  Förslag: Philip Skagerholm, Maria Lennander
 17. Val av 3 st. suppleanter på 1 år
  Förslag: Elsie Mattison och Carola Ljunqvist
 18. Val av 2 st. revisorer på 1 år
  Förslag: Peter Nilsson och Peter Raudzus
 19. Val av revisorssuppleant på 1 år
  Förslag: Anders Krafft och Carina Andersson
 20. Val av valberedning och sammankallande på 1 år
  Förslag: Styrelsen med Anders Rosenqvist som sammankallande
 21. Övriga frågor
 22. Avslutning