ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

3/3 Kl. 16.00
Plats: Folkets Hus, källarenÄrenden: inkommer inom kort

Medlemmar som deltar på årsmötet bjuds på bio efter mötet kl. 18 då filmen
Eld & Lågor visas.

Styrelsen

Sibbhults Folketshusförening UPA

Dagordning årsmöte nedladdningsbar version

Årsmöte 3/3 2019

Alla andelsägare i Sibbhults Folkets Hus förening U.P.A. kallas härmed till årsmöte i Sibbhults Folkets Hus söndagen den 3 mars kl. 16.00

Dagordning vid årsstämma 2019-03-03

1. Årsstämmans öppnande
2. Dagordningens godkännande
3. Val av ordförande för stämman
4. Val sekreterare för stämman
5. Val av två justerare
6. Fastställande av röstlängd
7. Har kallelse till stämman skett i behörig ordning
8. Genomgång av årsredovisning för 2018
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
13. Verksamhetsplan och budget för 2019
14. Bestämmande av arvode till förtroendevalda
15. Val av ordförande på 2 år
Förslag: Anders Rosenqvist
16. Val av 3 st. ledamöter på 2 år
Förslag: Wiveka Ernstsson, Marie Augeback Rosenqvist och Ralf Sjöblom
17. Val av 3 st. suppleanter på 1 år
Förslag: Elsie Mattison, Carola Ljunqvist och Maria Lennander
18. Val av 2 st. revisorer på 1 år
Förslag: Peter Nilsson och Peter Raudzus
19. Val av revisorssuppleant på 1 år
Förslag: Anders Krafft
20. Val av valberedning och sammankallande på 1 år
Förslag: Styrelsen med Anders Rosenqvist som sammankallande
21. Övriga frågor
22. Avslutning